Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baker

Follow Us:
+1 425 908 9908

购买

从尚德拍卖竞拍很容易,您有四种出价方式:

  1. 现场投标
  2. 网上投标
  3. 电话投标
  4. 缺席投标

售后买方溢价:20% – 25%

销售

尚德拍卖协助出售您的艺术品
和古董给全球买家,经销商和收藏家。
无论您想评估单件/多件物品
,或系列收藏,欢迎预约免费评估:

  1. 打电话给我们(425)908-9908
  2. 发送电子邮件至info@majesticauction.us

免费评估,并且您不承担任何销售合同义务。

售后卖方溢价:10% – 15%

拍卖后

点击这里查看我们加拿大所在地的所有拍卖目录

如果您对以上任何拍卖后目录感兴趣,

欢迎联系我们。